Có, bạn có thể thay đổi một số cài đặt trong menu công cụ trong bảng quản trị. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần thêm gì đó.