Có, chúng tôi chỉ sử dụng ổ SSD nhanh cho mọi thứ trừ bản sao lưu và e-mail cũ.