Nhật ký lỗi sẽ cho bạn biết những gì là sai với trang web của bạn. Vui lòng kết nối qua SFTP và dưới mỗi thư mục tên miền, có một thư mục nhật ký có lỗi và nhật ký truy cập.