WEBCRON là công cụ thân thiện nhất với người dùng để chạy tập lệnh định kỳ. Vui lòng sử dụng một số dịch vụ miễn phí sau:


www.setcronjob.com

www.easycron.com