Có. Bạn sẽ tìm thấy vị trí FTP Web trong menu FTP.