Vui lòng sử dụng tên máy chủ, tên người dùng và mật khẩu được cung cấp từ danh sách tài khoản FTP.


Dưới đây là ảnh chụp màn hình của cài đặt từ các chương trình được sử dụng phổ biến nhất:


WinSCP

Cyberduck

FileZilla