Vui lòng luôn sử dụng mật khẩu chính trong máy khách SFTP của bạn. Mật khẩu FTP thường bị xâm nhập bởi virus / phần mềm gián điệp trên máy tính nạn nhân.


Mật khẩu chính mã hóa tất cả mật khẩu được lưu trữ trong máy khách FTP, do đó, virus / phần mềm gián điệp không thể nhìn thấy chúng.