Vui lòng thử sử dụng tiện ích cấu hình tự động của ứng dụng khách email sẽ tự động định cấu hình. Nếu nó không hoạt động, sử dụng các cài đặt sau:

Máy chủ SMTP / POP3 / IMAP: xem tên máy chủ gần danh sách email

Tên người dùng: email của bạn

Máy chủ SMTP yêu cầu xác thực