Nếu có một e-mail được gửi đến một tài khoản e-mail không tồn tại trong miền của bạn, nó sẽ được gửi đến một tài khoản e-mail được đánh dấu là bắt tất cả.