Bạn có thể gửi tệp đính kèm e-mail có kích thước tối đa 35MB, nhưng xin lưu ý rằng nhiều nhà cung cấp e-mail khác không thể nhận tệp đính kèm lớn hơn 20MB.