Cài đặt một trang web mới bao gồm các bước sau:


1. Thiết lập máy chủ DNS

2. Tạo lưu trữ web cho một trang web

3. Tạo cơ sở dữ liệu

4. Tải lên tập tin trang web

5. Thiết lập cơ sở dữ liệu


Trang web của tôi không hoạt động. Lỗi ở đâu.log?


Nhật ký lỗi sẽ cho bạn biết những gì là sai với trang web của bạn. Vui lòng kết nối qua SFTP và dưới mỗi thư mục tên miền, có một thư mục nhật ký có lỗi và nhật ký truy cập.


Làm cách nào để thiết lập DNS?


Trước khi tạo lưu trữ web cho tên miền của bạn, bạn phải đăng ký tên miền và đặt bản ghi DNS cho máy chủ của chúng tôi:

ns1.secure22.com

ns2.secure22.com

ns3.secure22.com


Hoangweb có cung cấp trình cài đặt WordPress tự động không?


Đúng. Vui lòng mở Công cụ -> Trình cài đặt tự động


Làm cách nào để kết nối với SFTP?


Vui lòng sử dụng tên máy chủ, tên người dùng và mật khẩu được cung cấp từ danh sách tài khoản FTP.


Dưới đây là ảnh chụp màn hình của cài đặt từ các chương trình được sử dụng phổ biến nhất:


PhpMyAdmin ở đâu?


Trong phần 'Cơ sở dữ liệu' có một liên kết sẽ tự động đăng nhập bạn vào PhpMyAdmin.


Mã PHP mẫu để kết nối với cơ sở dữ liệu


Vui lòng không sử dụng hàm mysql_connect () cũ, nó không còn được hỗ trợ bởi dự án PHP.


Thay vào đó, sử dụng mã này:

$username = 'PR00XXX';
$password = 'password';
$dbname  = 'PR00XXX-sampledb';

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=$dbname", $username, $password);
  // if you want warnings instead of php exceptions, use PDO::ERRMODE_WARNING as error mode
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo 'Connected successfully'; 
}
catch(PDOException $e) {
  echo 'Connection failed: ' . $e->getMessage();
}