Tại sao e-mail của tôi không được gửi?


Nếu bạn đã gửi e-mail thành công từ máy chủ của chúng tôi nhưng nó không được gửi, vui lòng chuyển tiếp cho chúng tôi câu trả lời tự động mà bạn nhận được.


Nếu không có trả lời tự động gửi cho bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Tôi đột nhiên không thể gửi e-mail. Làm thế nào để tôi sửa nó?


Nếu e-mail của bạn hoạt động tốt và nó ngừng hoạt động mà không thay đổi bất kỳ cấu hình nào, đây là những lý do rất có thể tại sao:


1. Nhà cung cấp internet của bạn đã chặn tất cả thông tin liên lạc trên các cổng SMTP. Điều này là phổ biến trên các mạng WIFI công cộng.


2. Tài khoản e-mail của bạn đã bị xâm phạm và được sử dụng để gửi SPAM. Điều này xảy ra khi bạn cố gắng gửi hơn 1000 e-mail / ngày. Giải pháp là thay đổi mật khẩu e-mail của bạn.

Nếu bạn cố ý muốn gửi hơn 1000 e-mail / ngày, vui lòng sử dụng một số giải pháp tiếp thị e-mail thay thế.