Truy cập Giao diện/Appearance->Widgets.


Tìm vị trí nơi website hiển thị ví dụ hình sau website được cài đặt 3 vùng nhấn vào mũi tên để kiểm tra xem có thanh "Hỗ trợ trực tuyến" không. Đây là widget hiển thị thông tin hỗ trợ chat online trên website của bạn. Ví dụ ở đây:

Chú ý: nếu không có bạn có thể tự động thêm thanh "Hỗ trợ trực tuyến" ở trong mục "Available Widgets" vào một hoặc nhiều vùng ở bên phải (Gọi là: sidebar) bạn muốn thêm vào. Bằng cách kéo vào vùng hoặc nhấn vào thanh widget "Hỗ trợ trực tuyến".

Cách 1: Phương thức Kéo thả (drag - drop)


Cách 2: Thêm thủ công.


Sau khi thêm vào sidebar, phần nhập hỗ trợ trực tuyến sẽ được mở ra, bạn có thể đóng mở với nút bên cạnh mỗi widget. Hướng dẫn nhập hỗ trợ trực tuyến: