Giải quyết tranh chấp tên miền ntn ?


Hiện tại, việc cấp phát tên miền được thực hiện theo nguyên tắc "Bình đẳng, không phân biệt đối xử" và "Đăng ký trước được quyền sử dụng trước" các tranh chấp liên quan đến tên miền sẽ được xem xét giải quyết theo quy định của Luật Công nghệ Thông tin. Vì vậy các Doanh nghiệp, tổ chức lưu ý đăng ký sớm các tên miền có liên quan để tránh các tranh chấp phát sinh về tên miền.


Các hình thức giải quyết tranh chấp tên miền:


Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội đã quy định về các hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” như sau:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải

2. Thông qua Trọng tài

3. Khởi kiện tại Tòa án


Như vậy, theo quy định của Luật Công nghệ Thông tin, VNNIC không có thẩm quyền giải quyết các trường hợp phát sinh tranh chấp tên miền. Các bên liên quan phải thống nhất để lựa chọn các hình thức giải quyết tranh chấp tên miền phù hợp.

Xử lý tên miền có tranh chấp:

1. Nhà đăng ký và VNNIC căn cứ vào Biên bản hòa giải thành của các Bên; Quyết định đã có hiệu lực của Trọng tài; Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án để thực hiện:

1.1. Thu hồi tên miền để ưu tiên Người khiếu kiện đăng ký sử dụng hoặc giữ nguyên hiện trạng của tên miền.

1.2. Thực hiện các quyết định khác liên quan tới việc treo, giữ có thời hạn tên miền có tranh chấp.

2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, tên miền đang có tranh chấp phải được giữ nguyên hiện trạng, không được phép trả lại, thu hồi, chuyển đổi Nhà đăng ký hay chuyển đổi tổ chức, cá nhân mới.

3. Trường hợp Biên bản hòa giải thành; quyết định đã có hiệu lực của Trọng tài; Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nêu rõ tên miền tranh chấp bị thu hồi cho phép Người khiếu kiện đăng ký sử dụng thì Người khiếu kiện được ưu tiên đăng ký trong vòng 10 ngày liên tục kể từ khi có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này tên miền đó sẽ được cho đăng ký tự do.