Bạn phải đăng nhập vào MinAdmin - bảng quản trị cho khách hàng của bạn.

Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào 'Tự động đăng nhập vào MinAdmin' trong danh sách khách hàng.