Tên miền

Làm cách nào để thiết lập DNS?
Trước khi tạo lưu trữ web cho tên miền của bạn, bạn phải đăng ký tên miền và đặt bản ghi NS cho máy chủ của chúng tôi: ns1.secure22.com ns2.secure22.com ...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:23 PM
Tôi phải quản lý e-mail, DNS, FTP và cơ sở dữ liệu ở đâu?
Bạn phải đăng nhập vào MinAdmin - bảng quản trị cho khách hàng của bạn. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào 'Tự động đăng nhập vào MinAdmin'...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:24 PM
Bí danh tên miền là gì?
Bạn có thể trỏ nhiều tên miền vào cùng một thư mục. Điều này có nghĩa là hai miền khác nhau sẽ hiển thị cùng một nội dung. Xin nhớ rằng Google không thích n...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:24 PM