Bạn có thể trỏ nhiều tên miền vào cùng một thư mục. Điều này có nghĩa là hai miền khác nhau sẽ hiển thị cùng một nội dung. Xin nhớ rằng Google không thích nó, vì đây là một nội dung trùng lặp.