Mở bản ghi DNS của tên miền và nhấp vào 'Đặt lại cài đặt DNS'.