Có, chỉ cần liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thiết lập điều này cho bạn. Bạn sẽ chỉ cần tạo bản ghi DNS GLUE và chúng tôi sẽ cập nhật các máy chủ NS mặc định của bạn trong hệ thống của chúng tôi.