Vui lòng không sử dụng hàm mysql_connect () cũ, nó không còn được hỗ trợ bởi dự án PHP.


Thay vào đó, sử dụng mã này:

$username = 'PR00XXX';
$password = 'password';
$dbname  = 'PR00XXX-sampledb';

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=$dbname", $username, $password);
  // if you want warnings instead of php exceptions, use PDO::ERRMODE_WARNING as error mode
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo 'Connected successfully'; 
}
catch(PDOException $e) {
  echo 'Connection failed: ' . $e->getMessage();
}