Trong phần 'Cơ sở dữ liệu' có một liên kết sẽ tự động đăng nhập bạn vào PhpMyAdmin.