Bạn có thể thấy rằng một số chương trình như MySQL Workbench thuận tiện cho bạn hơn PhpMyAdmin.


Vui lòng gửi cho chúng tôi địa chỉ IP công cộng và tên người dùng cơ sở dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.