Mặc dù việc tạo bản sao lưu hoàn toàn tự động và miễn phí, việc khôi phục bản sao lưu phải được thực hiện bởi một trong những quản trị viên của chúng tôi và do đó chúng tôi tính một khoản phí nhỏ theo bảng giá của chúng tôi.