Backup

Dữ liệu của tôi được sao lưu không?
Có. Chúng tôi thực hiện sao lưu tự động cứ sau 4 giờ và giữ chúng trong 14 ngày. Đó là 84 bản sao lưu miễn phí, nhiều hơn so với tiêu chuẩn công nghiệp. Ngo...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:22 PM
Làm cách nào để khôi phục bản sao lưu?
Mặc dù việc tạo bản sao lưu hoàn toàn tự động và miễn phí, việc khôi phục bản sao lưu phải được thực hiện bởi một trong những quản trị viên của chúng tôi và...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:23 PM